ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP VERHUUR

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Webshop Verhuur: WV de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Raadhuisplein 366, 9203 ED te Drachten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83662626.
 2. Wederpartij: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie WV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. En of met partnermaatschappijen waar WV zich mee heeft verbonden en deel uitmaken van de groep WV
 3. Partijen: WV en de wederpartij gezamenlijk, en of gelieerde door WV ingehuurde partijen.
 4. Overeenkomst: iedere tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende dienstverlening of een licentie als bedoeld in het volgende lid en eventuele op basis van een opdrachtbevestiging of als er een licentie gesloten overeenkomsten is met betrekking tot aanvullende diensten.
 5. Licentie: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid met betrekking tot het gebruik van één van de standaardsoftwarepakketten van WV op het gebied van marketing en communicatie, ten aanzien waarvan de wederpartij, conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de niet-exclusieve gebruiksrechten verkrijgt gedurende de looptijd van de licentie. Als licenties in de zin van deze algemene voorwaarden worden aangemerkt de zogenoemde pakketten “Webshop Licentie.” of nog nader te benoemen producten.
 6. Diensten/dienstverlening: alle, zowel geautomatiseerde als niet-geautomatiseerde dienstverlening van WV, of haar partners waartoe WV zich in het kader van een overeenkomst jegens de wederpartij heeft verbonden.
 7. Business Action: een dienst als bedoeld in het vorige lid of toepassing (zoals een voor de wederpartij vervaardigde boosterpage, website, verkoopplatform of webwinkel) waarvan de wederpartij op basis van een individuele overeenkomst, gesloten tijdens de looptijd van de licentie, gebruik kan maken.
 8. Software: alle programmatuur waarvan de wederpartij in het kader van de overeenkomst gebruik kan maken en conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de niet-exclusieve gebruiksrechten verkrijgt.
 9. Mijn Webshop Licentie: het exclusief voor de wederpartij middels haar e-mailadres en wachtwoord toegankelijke gedeelte van de website (naam opdrachtgever cq nog te benoemen url.
 10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WV of haar partners, en op iedere tot stand gekomen overeenkomst. Afwijkende voorwaarden zijn die van de partners die WV zou kunnen inhuren t.b.v. de uitvoering van de opdracht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de totstandkoming of uitvoering waarvan derden door WV worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van WV is vrijblijvend, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen of door WV onmiskenbaar is bepaald dat bepaalde dienstverlening deel uitmaakt van een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Een vrijblijvend aanbod van WV kan tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door WV worden herroepen.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van WV, binden haar niet.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van WV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WV anders aangeeft. Indien de aanvaarding van de wederpartij langs elektronische weg geschiedt, zoals middels MIJN-Webshop Licentie of door afgifte van de digitale overeenkomst, is WV niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij heeft voldaan aan alle (betalings)voorwaarden die in het aanbod zijn gesteld en WV de totstandkoming van de overeenkomst langs elektronische weg aan de wederpartij heeft bevestigd.
 4. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Opdrachten worden aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd van zes dan wel twaalf maanden. Na verstrijken van de bepaalde looptijd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor dezelfde tijd, tenzij de overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 2. Opdrachten eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging dient te geschieden middels schriftelijke opzegging, op de aldaar aangegeven wijze. Indien opzegging middels schriftelijke weg niet mogelijk is gemaakt, dient opzegging van de project per email te geschieden.
 3. De wederpartij kan haar opdracht gedurende de looptijd daarvan verruimen (Upgrade). Een downgrade is niet mogelijk. Indien de opdracht wordt geüpgraded, geldt zulks als totstandkoming van een nieuwe overeenkomst, is de wederpartij de voor de geüpgradede overeenkomst geldende prijs verschuldigd en wordt de prijs van de voorgaande opdracht, naar evenredigheid van de ten gevolge van de upgrade niet-genoten duur daarvan, verrekend.
 4. Overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel de uitbreiding van een opdracht het vervaardigen van een website of platform betreft, verbonden aan de looptijd van de opdracht/licentie; in geval de opdracht/licentie op welke gronden dan ook eindigt, eindigt tevens de overeenkomst met betrekking tot de bedoelde overeenkomst.
 5. Overeenkomsten met betrekking tot opdracht die aan de looptijd van een licentie zijn verbonden, eindigen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, van rechtswege door verstrijken van de met betrekking tot de topping uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd. Indien met betrekking tot de bedoelde toppings geen bepaalde tijd is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. In geval van onbepaalde tijd, eindigt de overeenkomst door opzegging op de in lid 2 bepaalde wijze. In geval van een bepaalde looptijd, kan de wederpartij de overeenkomst uitdrukkelijk verlengen voor opnieuw bepaalde tijd.
 6. Indien een licentie is geëindigd, zal Webshop Licentie voor de duur van een maand voor de wederpartij beschikbaar blijven, zonder dat zij van de dienstverlening met betrekking tot de licentie en eventuele daaraan verbonden toppings gebruik kan maken. Na verstrijken van de bedoelde maand rust op WV, jegens de wederpartij, geen enkele bewaarplicht ten aanzien van welke gegevens of content van de wederpartij dan ook. WV is gedurende de bedoelde maand reeds gerechtigd content en gegevens van of met betrekking tot de wederpartij te verwijderen of voor de wederpartij, in Mijn Webshop Licentie ontoegankelijk te maken indien en voor zover deze content en/of gegevens voor de wederpartij, omdat de licentie is geëindigd, niet langer relevant is/zijn.
 7. Indien de wederpartij een overeenkomst met betrekking tot een dienst die niet verbonden is aan de looptijd van een licentie, zoals in geval van een voor de wederpartij te vervaardigen website, platform of webwinkel, tussentijds annuleert, is WV gerechtigd vergoeding te vorderen wegens winstderving. Indien dit onder omstandigheden door WV redelijk wordt geacht, kan zij van het bepaalde in de vorige zin afwijken in het voordeel van de wederpartij.
 8. Bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking tevens bestemd zijn om te gelden na het eindigen van de overeenkomst(en) tussen partijen, blijven ook na eindigen daarvan volledig van kracht, waaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen omtrent intellectuele eigendom op een voor de wederpartij vervaardigde website, platform en/of webwinkel.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN OVEREENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

  1. Overeenkomsten omvatten uitsluitend die dienstverlening die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. De software die in het kader van overeenkomsten aan de wederpartij in gebruik wordt gegeven, wordt geleverd “as is”/”zoals beschikbaar” op moment van totstandkoming van de betreffende overeenkomst. Behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de software onmiskenbaar bepaalde functionaliteiten bezit, dan wel de wederpartij redelijkerwijs mocht veronderstellen dat bepaalde functionaliteiten daarin aanwezig waren, wordt de software zonder enige vorm van garantie aan de wederpartij in gebruik gegeven. De wederpartij kan geen beroep op doen op een tekortkoming van WV gebaseerd op de stelling dat de software niet de functionaliteiten bezit welke niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen of waarvan door WV niet onmiskenbaar is bepaald dat deze daarvan deel uitmaken.
  2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst biedt WV de wederpartij een beperkt, niet- exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicenseerbaar gebruiksrecht ten aanzien van de betreffende software. De rechten die de wederpartij op basis van de overeenkomst toekomen, zijn niet overdraagbaar aan derden. Uitsluitend medewerkers binnen de organisatie van de wederpartij zijn, met inachtneming van het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, gerechtigd om van de software gebruik te maken. De wederpartij is verplicht haar inloggegevens voor toegang tot de software geheim te houden binnen haar organisatie, en mag derden buiten haar onderneming geen toegang geven tot haar account. Alle handelingen die onder Mijn Webshop Licentie worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. De wederpartij dient Webshop Licentie op de hoogte te stellen als de wederpartij een vermoeden heeft dat haar inloggegevens ter kennis zijn gekomen van onbevoegde derden. WV is in dergelijke gevallen gerechtigd doeltreffende maatregelen te nemen.
  3. Gebruik van de software is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de doeleinden waarvoor de software is ontwikkeld en bestemd.
  4. Het is de wederpartij verboden de software te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van WV of derden en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van WV afhankelijk is, waaronder begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
  5. Voor de werking van de software is WV mede afhankelijk van derden. WV kan geen aansprakelijkheid dragen voor het functioneren van de door derden gebruikte telecommunicatienetwerken of voor de door hen anderszins aangeboden dienstverlening.
  6. Het is de wederpartij verboden pogingen te ondernemen om de in verband met de software gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door WV gebruikte software.
  7. De wederpartij bepaalt mede welke informatie en content met behulp van de software wordt opgeslagen en uitgewisseld, ook indien dit (bijvoorbeeld bij de verschillende “Black-licenties) door WV wordt verzorgd. WV vergewist zich niet van deze informatie en content. De wederpartij is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie en content rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. WV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de software uitgewisselde of opgeslagen informatie en content. De wederpartij vrijwaart WV en haar partners van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de wederpartij met behulp van de software uitgewisselde en/of opgeslagen informatie en/of content onrechtmatig is.
  8. Mocht WV kennis hebben van, dan wel tot het besef komen dat informatie en/of content die de wederpartij met behulp van de software heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal WV gerechtigd zijn om die informatie c.q. content te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. OF-Connect behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie en/of content van de wederpartij te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van WV. In geen geval zal WV aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
  9. WV en partners verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. WV zal zich ten aanzien van de dienstverlening en software dan ook inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid daarvan te realiseren, echter kan WV zulks niet garanderen. WV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan de software, servers of andere systemen waarvan de dienstverlening van WV afhankelijk is.
  10. Voor zover de aard en/of strekking van verbintenissen tussen partijen daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt WV zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. WV kan er in het bijzonder nimmer voor instaan dat de wederpartij de commerciële resultaten behaalt die haar met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.
  11. Voor zover zulks in het kader van de dienstverlening, zoals in het kader van het ontwikkelen van websites, platformen webwinkels, boosterpages, banners en andere content, redelijkerwijs van belang is, is de wederpartij gehouden om alle gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang (kunnen) zijn, zo spoedig mogelijk als voor de voorbereiding c.q. uitvoering is vereist, aan WV te verstrekken, op de eventueel daartoe door WV voorgeschreven wijze. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. WV gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens, inlichtingen en/of bescheiden. Indien WV overeenkomstig de door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen en/of bescheiden uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van WV worden aangemerkt.
  12. Voorts dient de wederpartij WV steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, waaronder mede begrepen het middels Mijn door WV afgegeven Webshop Licentie doorgeven van wijzigingen aangaande administratieve aangelegenheden betreffende de wederpartij. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door WV te optimaliseren.

Voorwaarden voor aanbieden van producten en diensten middels diensten van derden en “Social media informatieplatformen”

 1. Voor zover de overeenkomst voorziet in het aanbieden van producten of diensten middels webshops, platformen of diensten van derden, gelden aanvullend de eventuele algemene voorwaarden die door de betreffende derde worden gehanteerd in relatie tot de aanbieders van producten en/of diensten. WV gaat ervanuit en bedingt zo nodig bij deze dat de met WV gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt de eventuele algemene voorwaarden van derden namens de wederpartij te aanvaarden. In elk geval zullen de door de wederpartij middels webshops. Platformen of diensten van derden of in zogenoemde “Third party” aan te bieden producten dienen te zijn voorzien van een geldige EAN-code of certificering en dient de handel in de door de wederpartij aan te bieden producten en/of diensten wettelijk te zijn toegestaan. Het aanbieden van producten en of diensten met een pornografisch karakter of producten of diensten met een anderszins onbetamelijk karakter, is in elk geval niet toegestaan, zulks naar oordeel van WV en haar partners dan wel de exploitant van de betreffende webshop, Platform of anderzijds een communicatiemiddel welke geleverd is door WV of haar partners.

ARTIKEL 6. | DERDEN

 1. WV en haar partners zijn te allen tijde gerechtigd om derden bij de dienstverlening te betrekken en de uitvoering van bepaalde diensten over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.WV eventueel bij de uitvoering van overeenkomsten betrekt. Derhalve kunnen deze derden jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst als zodanig, als ware zij, in plaats van WV, zelf partij bij de overeenkomst.
 2. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is WV nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die op enige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

ARTIKEL 7. | MEERWERK

 1. Indien WV of haar partners op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij diensten heeft verleend die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zal deze dienstverlening door de wederpartij worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke door WV gehanteerde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. WV of haar partners zijn nimmer verplicht een verzoek van de wederpartij als bedoeld in lid 1 te aanvaarden. Indien WV het verzoek wel aanvaardt, is zij gerechtigd te vorderen dat de afspraken omtrent de extra dienstverlening schriftelijk worden vastgelegd.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN

 1. WV of haar partners spannen zich in de eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van WV of haar partners treedt dan ook niet eerder in dan nadat de wederpartij WV-schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen WV de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Voor de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid niet eerder aan dan nadat WV deze gegevens heeft ontvangen c.q. de inspanningen door de wederpartij zijn verricht.
 3. Indien WV of haar partners voor de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is WV gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Eventuele toezeggingen van WV omtrent de termijn van enige voor de wederpartij te realiseren resultaten, zoals wat betreft positionering van webpagina’s in zoekmachines, zijn slechts te beschouwen als indicatie en binden WV niet. WV en haar partners verbinden zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis om de toegezegde resultaten binnen de aangegeven periode te realiseren, zonder ter zake enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van WV EN partners vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Alle door WV vermelde prijzen zijn in euro en exclusief btw.
 2. Een tussentijdse verandering van wettelijke heffingen die WV noodzaakt tot aanpassing van de overeengekomen tarieven, zal door WV aan de wederpartij worden doorberekend. Voorts is WV gerechtigd de met de wederpartij overeengekomen tarieven eenmaal per jaar te wijzigen conform het meest recente, door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, consumentenprijsindex.
 3. De prijs van licenties is maandelijks vooraf verschuldigd. De opstartkosten zijn bij de eerste maandtermijn inbegrepen, met uitzondering van een jaarlicentie waarbij de opstartkosten over de eerste twaalf maanden van de licentie zijn verspreid.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is 25% van de prijs van de dienstverlening vooraf verschuldigd, tenzij de betreffende dienstverlening op basis van een maandelijks tarief is aangeboden, in welk geval de prijs maandelijks is verschuldigd. Indien dit het geval is dan moet opdrachtgever elke maand voor de 30ste de voorgaande maand hebben betaald.
 5. WV is niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de door de wederpartij daarvoor verschuldigde vooruitbetaling door WV is ontvangen.
 6. Betaling van de eerste maandtermijn met betrekking tot de dienstverlening en of licenties geschiedt middels online betaling op (een van) de door WV aangewezen betaalmethode(n). Door deze betaling te verrichten, verstrekt de wederpartij indien nodig WV een machtiging om de vervolgtermijnen en anderszins toekomstig door de wederpartij aan WV verschuldigde bedragen, automatisch te incasseren van haar bankrekeningnummer.
 7. Partners van WV komen ten allen tijde het recht toe om eventuele vorderingen van de wederpartij op WV, te verrekenen met de vorderingen van WV op de wederpartij, zoals ten aanzien van in het kader van een provisies door de wederpartij verschuldigde commissie.
 8. Behoudens tegenbewijs van de wederpartij, is de administratie van WV beslissend voor de vaststelling van factuurbedragen, waaronder eventuele door de wederpartij verschuldigde en/of door WV te verrekenen commissies mede begrepen. Op het indienen van het hier bedoelde tegenbewijs, is artikel 10.2 van overeenkomstige toepassing.
 9. WV is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend middels Mijn Webshop Licentie aan haar beschikbaar te stellen.
 10. Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en kan WV, indien het verzuim dat rechtvaardigt, een beroep doen op het bepaalde in artikel 12.1. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag voorts een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan WV verschuldigde bedragen, waaronder begrepen gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 10. | RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de dienstverlening door WV of haar partners onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, binnen twee werkdagen aan WV schriftelijk en gemotiveerd mede te delen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat WV ter zake aan haar verplichtingen heeft voldaan, de wederpartij ter zake geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van WV en of haar partners niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de ter zake door de wederpartij geleden schade.
 2. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij WV administratie te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake bezwaar te maken, is komen te vervallen.
 3. Reclames van de wederpartij schorten haar (betalings)verplichtingen jegens WV nimmer op.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. WV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien WV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst waarop de overmacht betrekking heeft, heeft voldaan of ter zake nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. WV is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst WV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door WV in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is WV gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is WV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door WV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van WV behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die WV ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden. 6. Indien WV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. WV draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan WV kan worden toegerekend.
 2. Indien het gaat over de geleverde software dan is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de software gebruikt, evenals voor de juiste interpretatie van de middels de software haar ter beschikking gestelde functionaliteiten, alsook voor de al dan niet middels de software door WV verstrekte (marketing)voorstellen, (data-analyse)rapportages, adviezen en andersoortige informatie van welke aard dan ook. WV aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Fouten (bugs) in de software kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat WV zulks ter kennis is gekomen, verholpen. Voor de aanwezigheid van bugs in de software kan WV redelijkerwijs geen aansprakelijkheid dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.
 4. De dienstverlening van WV of haar partners biedt de wederpartij uiteenlopende marketing- en verkoopmogelijkheden. WV is echter nimmer partij bij overeenkomsten tussen de wederpartij en derden en kan bij geschillen met betrekking tot deze overeenkomsten nimmer worden betrokken, ook niet indien deze overeenkomsten middels de programmatuur of systemen Pagina 7 van 8 van WV zijn gesloten. Voor tekortkomingen van de wederpartij of derden in het kader van de vorenbedoelde overeenkomsten, draagt WV dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De wederpartij vrijwaart WV voorts van alle aanspraken van derden ter zake.
 5. WV of haar partners zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. WV is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 en 8, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van WV in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan WV toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wordt aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Mocht WV aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft WV te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient WV hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van WV ter zake vervalt.
 7. De aansprakelijkheid van WV is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van WV betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 8. Indien de schade waarvoor WV, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het vorige lid, aansprakelijk mocht zijn, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van WV daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van WV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WV, één jaar, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 10.
 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WV, zal de wederpartij WV vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens WV en haar partners. Indien WV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden WV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 11. 11. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WV.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van overeenkomsten ontwikkelde en aan de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, software, websites, webwinkels, boosterpages, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij WV of haar partners. WV zal echter nimmer het eigendom claimen van door de wederpartij of derden vervaardigde materialen, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere content. De wederpartij is bij het eindigen van de overeenkomst evenwel zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken en voor zichzelf beschikbaar hebben van back-ups van laatstbedoelde content. Op WV rust, onverminderd het bepaalde in artikel 4.6, na het eindigen van de overeenkomst dan ook geen enkele bewaarplicht.
 2. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de aard en strekking van de overeenkomst of die uitdrukkelijk aan haar zijn toegekend. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, zal de wederpartij de goederen als bedoeld in het vorige lid niet verveelvoudigen, reproduceren, openbaar maken of ter beschikking van derden stellen.
 3. Ieder gebruik van door intellectueel eigendom van WV beschermde goederen dat buiten de aard of strekking van de overeenkomst dan wel de uitdrukkelijk aan de wederpartij verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectueel eigendomsrecht van WV. Alsdan worden alle wettelijke rechten voorbehouden, waaronder mede begrepen het recht op een door WV of in haar opdracht door een derde vast te stellen schadevergoeding aan de hand van de omvang en ernst van de inbreuk, alsook onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.
 5. Het is WV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Indien WV door middel van technische bescherming haar intellectuele eigendomsrechten heeft beschermd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van WV en haar partners wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Webshop Verhuur 09-07-2020